Édes álmok a Billerbeckkel és a Scolarral játékszabályzat

Édes álmok a Billerbeckkel és a Scolarral!

Játékszabályzat

A Billerbeck Budapest Lakástextil Kft. (1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b, továbbiakban: „Szervező”) „Édes álmok a Billerbeckkel és a Scolarral!” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez. A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott Ham & Eggs Group Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 16/B 3. em. 3.) bonyolítja le (a továbbiakban „Lebonyolító”), látja el.
Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A Nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A Játék időtartama
2020. 11. 16. 10:00 – 2020. 12. 02. 23:59.

A Játék menete

A Játék a Facebookon zajlik. A Billerbeck Magyarország Facebook oldalán (https://www.facebook.com/billerbeck.hu/) 2020. 11. 16-án 12:21-kor megjelent bejegyzéshez a Résztvevőknek hozzászólásként kell elküldeniük egy támogatni kívánt óvoda nevét és címét (Érvényes Pályázat).
A Játék lezárulta után az Érvényes Pályázatot benyújtók közül a Lebonyolító 2020. 12. 03-án 10:00-kor véletlenszerű sorsolás útján (a https://socialwinner.besocial.hu/ oldal segítségével) választja ki a 9 db nyertest, akiket ajándékcsomaggal jutalmaz (Nyertes). A véletlenszerű sorsolás mellett a beküldött Érvényes Pályázatok közül a sorsolás időpontjáig a legtöbb kedvelést kapott hozzászólás beküldője szintén 1 db ajándékcsomagban részesül (Nyertes).
Egy ajándékcsomag tartalma:
• 7 db Scolar mesekönyv
◦ Gyémánt mesekönyv – A legszebb magyar népmesék
◦ Aludj, kis virág (Haddy Njie – Lisa Aisato)
◦ Diótörő (An Leysen)
◦ Pöttöm Panna (An Leysen)
◦ A didergő király (2. kiadás) (Móra Ferenc)
◦ Arany Lacinak (Petőfi Sándor)
◦ Háromkirályok (Karácsonyi versek) (József Attila – Ady Endre – Kosztolányi Dezső)
• 3 db Scolar foglalkoztató füzet
◦ Fejjel lefelé, kint és bent (Yasmeen Ismail)
◦ Toljad, húzzad, töltsd tele (Yasmeen Ismail)
◦ Öröm, bánat, három állat (Yasmeen Ismail)
• 1 db Billerbeck Bianca utazópárna
A Szervező fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés után a sorsolás időpontját későbbi időpontban tartsa meg. A Nyerteseket a Szervező a sorsolástól számított 24 órán belül, minden esetben a játékra felhívó poszt alatti kommentben értesíti.

Sorsolás és értesítés

A Szervező a Játék eredményét a sorsolást követően legkésőbb 24 órán belül, a Rajongói oldalon, a játékra felhívó poszt alatt hozzászólásban közzéteszi („Értesítés”). A nyilvánosságra hozatal során a nyertes intézmény neve és címe, valamint a nyertes Pályázatot beküldő Játékos neve jelenik meg a Facebook profiljára való hivatkozással, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A sorsolástól számított 35 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertesek által nevezett intézmények megkapják a nyereményüket.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévétlétező, beazonosítható intézményt nevezett a pályázatra.
A Játékból ki vannak zárva a Billerbeck Budapest Lakástextil Kft. (székhely: 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b) dolgozói, valamint a Ham & Eggs Group Kft. dolgozói és ez utóbbi cég dolgozói kapcsán a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozók, valamint a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők és azok közeli hozzátartozói.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a Nyereményjátékból. Kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik (a harmadik személy előzetes tájékoztatása és hozzájárulása nélkül), nem teljesíti az Érvényes Pályázat feltételeit, vagy Pályázatában nem létező/nem beazonosítható intézményt jelöl. Emellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. Képfeltöltést igénylő Játék esetén a Játékban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, szerzői joga. A Résztvevők kizárás esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetőek.

Felelősség kizárása

A Játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, ezért Szervező és Partnere a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező és Partnere a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, valamint a Játékkal kapcsolatba hozható élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károkért.

A Játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a Nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a Játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely Résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A Résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező és a Lebonyolító fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Billerbeck Magyarország weboldalán, a játékra felhívó posztban feltüntetett URL címen elérhető.
A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a Nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.
Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő személyes adataival kapcsolatos adatszolgáltatása mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapszik. A megadott adatokat – érvényes név, valamint a nevezett óvoda címe és telefonszáma – a Szervező kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.
A jelen adatkezelési tájékoztató tartalmazza a Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségű Társaság által a Billerbeck Magyarország Facebook oldalon keresztül szervezett nyereményjátékkal kapcsolatos személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.
Azon nagykorú (18. életévüket betöltött) személyek adatait kezeljük, akik ahhoz önkéntesen és befolyásmentesen a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak és megfelelnek a játékszabályzatban meghatározott feltételeknek.
Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételhez adott hozzájárulását bármikor, költségmentesen visszavonhatja. A visszavonást kérjük a lenti elérhetőségek valamelyikén jelezze.

1) Az adatkezelő megnevezése:

Billerbeck Budapest Lakástextil Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b.
cégjegyzékszám: 01-09-066482
adószám: 10276695-2-42
elektronikus elérhetőség: vevoszolgalat@billerbeck.hu

2) Az adatkezelés jogalapja:

2.1. Nyereményjáték lebonyolítása

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvételre kizárólag az Ön önkéntes kezdeményezése és ennek megfelelő hozzájárulása alapján kerül sor.
A fentiek alapján az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson alapul.

3) Adatkezelés célja:

3.1 Nyereményjáték lebonyolítása

Az Ön személyes adatait azért kezeljük, hogy az „Édes álmok a Billerbeckkel és a Scolarral!” című nyereményjátékot lebonyolítsuk.

4) Személyes adatok köre:

4.1 Nyereményjáték körében

A nyereményjátékban való részvételhez az alábbi adatokat kérjük Öntől:
– teljes név;
– facebook id;
– játékban résztvevő óvoda és város/ település megnevezése 
A teljes név és facebook id. meg nem adása esetén Ön a nyereményjátékban nem tud részt venni.
A fentieken kívül azonban nem kérünk és nem is fogadunk el más adat megadását, így kérjük, hogy más személyes adatot, vagy különleges adatot (így pl. egészséges, politikai vagy vallási hovatartozására vonatkozó adatot) ne küldjön, ne adjon meg és ne osszon meg velünk!
A kezelt személyes adatokat kizárólag a nyereményjátékban való részvételhez, illetve a nyeremény átadásához szükséges mértékig, az ehhez szükséges terjedelemben, valamint a bennünket terhelő jogszabályi (elsősorban adózási) kötelezettségek teljesítése érdekében kezeljük.

5) Adatfeldolgozás, adattovábbítás

A nyereményjáték lebonyolításához Ham & Eggs Group Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Győri út 16/B 3. em. 3.) közreműködését, mint adatfeldolgozót vesszük igénybe. Az adatfeldolgozó saját célra nem használja fel az Ön személyes adatait és azokhoz kizárólag azok férnek hozzá, akiknek a nyereményjáték lebonyolítása érdekében szükséges.
Más személynek, szervezetnek az Ön által megadott adatokat nem adjuk át.

6) Adatkezelés időtartama:

6.1. Nyereményjáték lebonyolítása

Az Ön adatait a nyereményjáték lezárásának napját követő 90 napon belül töröljük, ha nem vonta vissza korábban a hozzájárulását vagy nem kérte az adatai törlését.
A játékszabályzat értelmében a nyereményjáték lezárásának napját követő 90 napon belül van lehetősége Önnek, hogy bármilyen panasszal, illetve észrevétellel éljen a nyereményjátékkal kapcsolatosan.

7.1. Érintett a jelen pontban rögzített jogait elektronikus úton, a vevoszolgalat@billerbeck.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

7.2. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
• arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
• az adatkezelés céljairól;
• azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
• az adatkezelés időtartamáról;
• az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

7.3. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintett jogosult – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

7.4. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
7.5. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

7.5. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog].

7.6. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

7.7. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

7.8. Az Érintett a reklám tartalmú hírlevelek küldése, blog használata, a toborzás, a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazása, valamint a kapcsolattartás céljából történő személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül visszavonhatja. illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld hírlevelet [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.9. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
• ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
• ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
• Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]
Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.10. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

7.11. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.12. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

7.13. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

7.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

7.15. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége: Dr. György András
Cím: SBGK Ügyvédi Iroda
Tel.: 4611000
E-mail: andras.gyorgy@sbgk.hu

Budapest, 2020. 11. 06.